Welkom op de website van Kokke Bedrijfskleding
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN C. KOKKE  B.V. (AV201911)

 

 1. Algemeen
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten tussen C. Kokke B.V. (verder: “Kokke”) en haar klanten (verder: “de Klant”).
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien Kokke gebruik maakt van derden.
 4. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel, indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

 1. Aanbiedingen, prijzen, totstandkoming overeenkomsten
 2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Kokke zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij een samengestelde prijsopgave is Kokke niet verplicht om een deel van de in de aanbieding begrepen producten te leveren tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en verzendkosten, en eventuele andere belastingen of heffingen.
 5. Kokke kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 6. Een overeenkomst met Kokke komt tot stand, zodra Kokke de verstrekte order schriftelijk heeft bevestigd dan wel zodra Kokke een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de verstrekte order.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst, levering en risico-overgang
 2. Kokke spant zich in om overeenkomstig de overeengekomen order te leveren. Indien de Klant een borduursel of bedrukking wenst, dan maakt Kokke een werktekening. De Klant controleert de werktekening op kleuren, afmetingen, plaats etc. De Klant dient de werktekening schriftelijk te accorderen. De Klant dient eventuele aanpassingen binnen 48 uur schriftelijk aan Kokke door te geven. Kokke start pas met de productie nadat de Klant de werktekening schriftelijk heeft geaccordeerd.
 3. (Leverings)termijnen van Kokke zijn indicatief. Een vertraging in de levering geeft de Klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of om schadevergoeding te vorderen.
 4. Bij bestellingen onder de € 500,- (excl. btw) komen de verzendkosten voor rekening van de Klant.
 5. De keuze van de vervoerder is voor Kokke. Het risico van de te leveren producten gaat over op de Klant, zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als de Klant de producten afhaalt, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 6. Indien de Klant of de door haar aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is Kokke gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal Kokke de producten op een in overleg met de Klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan de Klant aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan de Klant in rekening gebracht.
 7. Kokke heeft het recht om deelleveringen te verrichten, en om die deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de goederen niet geleverd (kunnen) worden, zal Kokke het door de Klant betaalde bedrag terugbetalen, zonder rente of schadevergoeding.

 

 1. Derden
 2. Kokke is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.

 

 1. Betaling en zekerheden
 2. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een beroep door de Klant op verrekening, opschorting of aftrek is niet toegestaan.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 4. Alle kosten die door Kokke moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Staffel buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 150,-.
 5. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Kokke te worden gebracht. Bij gebreke van tijdige reclamatie wordt de Klant geacht met de verzonden factuur in te stemmen. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op.
 6. Kokke heeft het recht om vooruitbetaling te verlangen of om genoegzame zekerheid te verlangen voor tijdige en volledige nakoming van de op de Klant rustende betalingsverplichtingen.

 

 1. Annulering en wijziging van de overeenkomst
 2. Annulering of wijziging door de Klant van een overeenkomst is enkel mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke instemming door Kokke.

 

 1. Ontbinding en opschorting
 2. Kokke kan, in aanvulling op de wettelijke bepalingen omtrent ontbinding, de overeenkomst met de Klant te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de Klant, per direct ontbinden indien de Klant haar opeisbare schulden onbetaald laat, indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, indien voor de Klant surséance van betaling wordt aangevraagd, indien de Klant diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van de Klant wordt gelegd of indien de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) diens vermogen.
 3. Indien de Klant een of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, heeft Kokke het recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Kokke op schadevergoeding.

 

 1. Overmacht
 2. Tekortkomingen van Kokke in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door fabriek/importeur, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Kokke bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

 

 1. Klachten/toleranties
 2. Indien het afgeleverde product of de afgeleverde dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect) wordt geleverd, dan dient de Klant binnen uiterlijk 7 werkdagen nadat zij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken Kokke daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Doet de Klant dit niet, dan kan zij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek. Bij overschrijding van zojuist genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens Kokke.
 3. Indien Kokke een klacht gegrond acht, heeft Kokke de keuze de desbetreffende producten kosteloos te herstellen dan wel te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 4. Bij de nakoming van de overeenkomst kunnen afwijkingen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in de prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de Klant kunnen worden gevergd.
 5. Geringe kleurafwijkingen tussen producten kunnen voorkomen en dienen te worden geaccepteerd.

 

 1. Garantie
 2. Kokke garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd, mits de instructies van Kokke met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de goederen (waaronder het wasvoorschrift) strikt worden opgevolgd.
 3. Elke aanspraak op garantie vervalt nadat de Klant de geleverde producten onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd, verwerkt, bewerkt of gebruikt.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 2. De aansprakelijkheid van Kokke is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Kokke wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Kokke niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Kokke te allen beperkt tot een bedrag van € 1.000.
 3. Kokke sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/ of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, waardevermindering, en kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
 4. Kokke is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n).
 5. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen drie maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Kokke te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
 2. De door Kokke geleverde goederen blijven eigendom van Kokke totdat de Klant al hetgeen wat Kokke van de Klant te vorderen heeft of zal hebben, met inbegrip van rente en kosten, daaronder begrepen een eventueel te betalen (schade)vergoeding, aan Kokke heeft betaald. De Klant is verplicht de door Kokke geleverde goederen voldoende te verzekeren, in ieder geval tegen diefstal, beschadiging en tenietgaan.
 3. Totdat de Klant al hetgeen wat Kokke van de Klant te vorderen heeft of zal hebben, met inbegrip van rente en kosten, daaronder begrepen een eventueel te betalen (schade)vergoeding, aan Kokke heeft betaald, is de Klant niet bevoegd de door Kokke geleverde goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Kokke daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
 2. De intellectuele eigendomsrechten op ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, programmatuur (waaronder borduurprogramma’s en zeefdrukfilms), modellen, stempels, stansvormen, clichés, designs etc. berusten bij Kokke. Het opvragen van borduurkaarten kost € 100,- administratiekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De Klant vrijwaart Kokke voor alle gevolgen van een inbreuk op enig recht aan derden, indien Kokke op verzoek van de Klant een bepaald beeld (zoals het bedrijfslogo), tekening, model of bepaalde vormgeving heeft gebruikt.
 4. Indien de Klant grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt aan Kokke om te worden verwerkt in door de Klant bij Kokke gekochte producten, dan vrijwaart de Klant Kokke tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

 

 1. Privacy
 2. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden gebruikt/verwerkt, zullen deze persoonsgegevens met een hoge mate van zorgvuldigheid door Kokke worden gebruikt en beschermd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Kokke zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de bescherming van de persoonsgegevens die Kokke in bezit heeft en gebruikt, te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatregelen zullen tevens dienen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij zal Kokke de aard van de verwerking afwegen tegen de te nemen maatregelen.
 4. Voor vragen met betrekking tot haar gegevens kan de Klant contact opnemen met Kokke via 076 541 98 19.

 

 1. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
 2. Op de rechtsverhouding tussen Kokke en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant; niettemin heeft Kokke het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woon-/vestigingsplaats van de Klant.

 

 1. Slotbepalingen
 2. Kokke heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 kalenderdagen na deze wijziging.
 3. Bij nietigheid of onverbindend van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
 4. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van Kokke (www.kokkebedrijfskleding.nl) zal gelden.